danske kloakmestre mobil menu
  • Søg på hjemmesiden
  • danske kloakmestre søgning

Hvad er en faskine?

En faskine er i bund og grund bare en kasse eller nøddesten i et tildækket hul i jorden, som er stort nok til at absorbere, og senere dræne vandmængder der er større end den normale nedsivning ved for eksempel skybrud.

Jordbunden skal være god til nedsivning, derfor er det ofte nødvendigt at udgrave jorden og påfylde sand og grus, eller andet materiale som for eksempel lega rundt om en faskine. Jo mere leret din jord er, des større skal udgravningen være.

Vandet ledes hen til din faskine med rør hvor det opsamles og drænes.

Hvad må du selv?

Den eneste form for kloakarbejde, du selv må udføre, er etablering af faskiner med tilhørende ledninger til bortledning af

  • tagvand fra enfamiliehuse med tilknyttede udhuse, carporte/garager og landbrugsejendommes driftsbygninger
  • afløbsrender, nedløbsbrønde og regnvandsledninger på grunden, der ikke tilsluttes offentlig kloak eller til dræn og vandløb m.v.
  • regnbede og permeable belægninger (belægning hvor vandet kan sive igennem)
Faskine kasse til regnvand
Inden du går igang med din faskine

Kommunen skal give tilladelse, og du er selv ansvarlig for, at arbejdet med en faskine udføres efter de gældende forskrifter i Bygningsreglementet.

Det vil være en god ide at kontakte din lokale kloakmester, som kan teste din jord og være behjælpelig med råd og vejledning om en faskine.

Bemærk, at grundejere ikke selv må foretage afpropning mellem faskine og det eksisterende kloaksystem. Skal du separere regn og spildevand på din ejendom, skal du derfor have hjælp fra en kloakmester.

​KRAV TIL FASKINEN

Din faskine skal bl.a.

  • have en afstand på mindst 25 m til vandløb, 5 m til beboelse og 2 m til naboskel eller andre bygninger.
  • være placeret i et område med fald, så vand ledes væk fra bygninger.
  • placeres højere end grundvandet.

Bygger du selv en faskine, må du IKKE lede spildvand til den, hvilket du skal dokumentere.

faskine udgravning