Love for DANSKE KLOAKMESTRE

§ 1 – Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Danske Kloakmestre”, med binavn ”Foreningen af Autoriserede Kloak-mestre i Danmark”.

Foreningens hjemsted er København.

§ 2 – Foreningens formål

Danske Kloakmestre er en branchesammenslutning, hvis formål er at varetage medlemmernes fælles erhvervsinteresser, herunder at udøve indflydelse på branchens tekniske og faglige ud-vikling samt synliggøre nyheder i branchen via udstillinger og messer.

§ 3 – Medlemsforhold

Som medlem af foreningen kan optages:

 1. Virksomheder med autorisation som kloakmester i Danmark
 2. Kommuner, forudsat disser lader sig repræsentere af en person med kloakmester-uddannelsen
 3. Personer med kloakmesteruddannelsen

Et medlem, der efter minimum 5 års medlemskab ophører med at drive virksomhed som kloak-mester kan overgå til seniormedlemsskab, såfremt anmodning herom fremsendes til bestyrelsen senest 3 måneder efter udløbet af den måned, hvor den pågældende indstillede sin virksomhed.

Det er en forudsætning for seniormedlemsskab, at det pågældende medlem ikke er i restance med betalingen af medlemskontingent, eller har anden gæld til foreningen.

Seniormedlemmer har ikke stemmeret på foreningens generalforsamling. Herudover er senior-medlemmer ikke berettigede til at anvende Danske Kloakmestres logo og/eller Danske Kloak-mestres Garantiordning i markedsføringsøjemed, ligesom seniormedlemmer heller ikke vil fremgå af over-sigten over foreningens medlemmer på foreningens hjemmeside eller andre steder.

Kontingent for seniormedlemmer fastsættes af generalforsamlingen, jf. § 4.

Et medlem, der er en virksomhed eller en kommune, udpeger en eller flere faste og navngivne personer til at repræsentere sig i foreningen.

Anmodning om optagelse sker ved skriftlig henvendelse til sekretariatet. Bestyrelsen beslutter herefter, om medlemskab kan opnås.

Nye medlemmer – der er virksomheder/kommuner – skal i forbindelse med optagelsen kunne dokumentere, at de er autoriseret/godkendt af Sikkerhedsstyrelsen inden for kloak- og afløbs-området.

Nye medlemmer – der er personer – skal i forbindelse med optagelsen kunne dokumentere, at de har en uddannelse som kloakmester.

Medlemmer – der er personer med kloakmester-uddannelsen – har ikke stemmeret på forening-ens generalforsamling. Herudover er vedkommende ikke berettigede til at anvende Danske Kloakmestres logo og/eller Danske Kloakmestres Garantiordning i markedsføringsøjemed, lige-som vedkommende heller ikke vil fremgå af oversigten over foreningens medlemmer på for-eningens hjemmeside eller andre steder.

En ansøger, som efter bestyrelsens beslutning ikke optages i foreningen, har ret til at få forelagt spørgsmålet på førstkommende generalforsamling, hvor der til optagelse kræves 3/5 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens love og vedtagelser.

§ 4 – Kontingent og indmeldelsesgebyr

Den ordinære generalforsamling fastsætter medlemskontingentet for det kommende kalenderår.

Bestyrelsen kan i forbindelse med markedsføring af foreningen vedtage kontingentfrihed eller rabatord-ninger for nye medlemmer for hele eller dele af indmeldelsesåret. Der skal dog betales sædvanligt ind-meldelsesgebyr samt fuldt kontingent til Kloakgarantien i indmeldelsesåret.

Et medlem, der er en virksomhed eller en kommune, betaler dobbelt kontingent, hvis det har to repræsentanter i foreningen, tredobbelt kontingent, hvis det har tre repræsentanter i foreningen osv.

Ud over kontingent betales for nye medlemmer et indmeldelsesgebyr, hvis størrelse ligeledes fastsættes af den ordinære generalforsamling.

Medlemskontingent betales forud. Foreningens sekretariat udsender hvert år senest den 15. marts opkrævning på kontingent for perioden 1. januar – 31. december, og dette skal være indbetalt til foreningen senest den 15. april.

 

Nye medlemmer betaler i forbindelse med optagelse i foreningen:

 • indmeldelsesgebyr samt kontingent til Danske Kloakmestre for det resterende antal hele måneder i optagelsesåret, beregnet forholdsmæssigt ud fra det årlige medlemskontingent og
 • indmeldelsesgebyr samt fuldt kontingent til Garantiordenen for det pågældende kalender- år som vedtaget på generalforsamlingen. Garantien dækker aftaler, jf. vedtægter for Danske Kloakmestres Garantiordning, som medlemmer indgår efter datoen for optagelse i Garantiordningen

Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Bestyrelsen kan vedtage kontingentfrihed i tilfælde af længerevarende sygdom, eller hvor andre særlige omstændigheder taler herfor.

§ 5 – Udmeldelse, slettelse og eksklusion

Stk. 1 Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt med 3 måneders varsel til en 31. december.

Stk. 2 Såfremt et medlem er i restance med kontingent eller andre ydelser til foreningen eller Danske Kloakmestres Garantiordning, fremsender foreningen et påkrav med frist til betaling. Påkravsgebyr og eventuelle morarenter i denne anledning fastsættes af bestyrelsen. Sker betalingen ikke inden den i påkravet anførte frist, kan medlemmet slettes. Beslutning herom træffes af bestyrelsen. Genindtræden kan ske mod betaling af restancen og betaling af ind-meldelsesgebyr, jf. § 4.

Stk. 3 Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt medlemmet overtræder foreningens love eller vedtagelser, modarbejder foreningens formål eller på anden måde udviser ukollegial optræden, og bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer stiller forslag om eksklusion.

Beslutning om eksklusion træffes af bestyrelsen. Et medlem, som efter bestyrelsens beslutning ekskluderes, har ret til at få forelagt spørgsmålet på førstkommende generalforsamling. Såfremt der på generalforsamlingen er et flertal imod bestyrelsens beslutning om eksklusion, bortfalder beslutningen.

Stk. 4 Udmeldelse, slettelse eller eksklusion af et medlem fritager ikke medlemmet for betaling
af medlemskontingent i det år, hvor udmeldelsen, slettelsen eller eksklusionen finder sted.

§ 6 – Generalforsamlingen

Stk. 1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2 Adgang på generalforsamlingen har alle foreningens medlemmer.

Hvert medlem har én stemme. Hvor et medlem er en virksomhed eller en kommune har dog hver af medlemmets repræsentanter én stemme.

Stk. 3 Foreningen afholder ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april måned.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling sker skriftlige til hvert enkelt medlem af foreningen med mindst 4 ugers varsel. Generalforsamlingen kan afholdes elektronisk.

Såfremt der på generalforsamlingen skal behandles forslag, skal disse udsendes til medlem-merne senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 4 Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest 14 dage før, generalforsamlingen finder sted.

Stk. 5 På generalforsamlingen kan stemmes ved fuldmagt. Dog kan et medlem kun – foruden sin egen stemme – afgive stemme ifølge én fuldmagt.

Stk. 6 Afstemningerne på generalforsamlingen kan foregå ved håndsoprækning, men skal ske skriftligt, hvis nogen af de tilstedeværende medlemmer begærer det.

Stk. 7 Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges af generalforsamlingen.

Stk. 8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Godkendelse af regnskab/budget
 4. Fastlæggelse af kontingent/indmeldelses-gebyr
 5. Valg af bestyrelse og suppleanter, jf. § 7
 6. Valg af øvrige tillidsposter
 7. Behandling af indkomne forslag og forslag fra bestyrelsen
 8. Eventuelt

Stk. 9 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlem-mernes skriftligt begærer det med oplysning om den ønskede dagsorden. En ekstraordinær generalforsamling kan afholdes elektronisk.

Såfremt mindst 1/3 af foreningens medlemmer begærer ekstraordinær generalforsamling, ind-kaldes denne senest 14 dage efter, at begæringen er kommet bestyrelsen i hænde.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel som ordinær generalforsamling med kortere varsel, dog mindst 8 dage, såfremt særlige omstændigheder taler herfor.

§ 7 – Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 5-7 bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Bestyrelsen tilstræbes sammensat på en sådan måde, at der er en repræsentativ geografisk dækning af medlems-kredsen. Dette gælder også for bestyrelsessuppleanter. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling. I lige år vælges 3-4 personer og i ulige år vælges 2-3 personer for at sikre kontinuitet i bestyrelsens arbejde.

Bestyrelsessuppleanter gælder dog, at disse vælges hvert år

Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen. Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand.

Udtræder et bestyrelsesmedlem før tid, indtræder 1. suppleanten i stedet og sidder valgperioden ud.

Formanden indkalder bestyrelsen og leder dens møder.

Det daglige arbejde i bestyrelsen varetages af formand/sekretariat.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Ved stem-melighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen modtager vederlag som vedtaget på den ordinære generalforsamling. Desuden dækkes rejseudgifter i forbindelse med bestyrelsesarbejdet.

Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden.

§ 8 – Afstemningsregler

På generalforsamlingen og ved bestyrelsesmøder afgøres alle spørgsmål ved simpel stemme-flerhed, medmindre andet fremgår af disse love.

§ 9 – Tegningsret

Formanden og et bestyrelsesmedlem er i foreningen berettiget til at underskrive med bindende virkning for foreningen.

Prokura kan meddeles.

§ 10 – Egenkapital

Stk. 1 I foreningens regnskaber sondres mellem Fri Egenkapital og Egenkapitalen for Garanti-ordningen.

Stk. 2 Foreningen har som målsætning at oparbejde en Fri Egenkapital på mindst 1.000.000 kr.

Stk. 3 Bliver den Fri Egenkapital mindre end 1.000.000 kr., påhviler det bestyrelsen at udarbejde en plan for tilvejebringelsen af en Fri Egenkapital på mindst 1.000.000 kr., jf. stk. 2.

Bestyrelsens plan for tilvejebringelse af Fri Egenkapital på 1.000.000 kr. forelægges generalfor-samlingen i forbindelse med behandling af punkt 3 i dagsordenen for afholdelse af ordinær gene-ralforsamling: ”Punkt 3. Godkendelse af regnskab og budget”.

Stk. 4 Egenkapitalen for Garantiordningen må ikke være mindre end det i § 11, stk. 2 angivne beløb.

Stk. 5 Bliver Egenkapitalen for Garantiordningen mindre end det i § 11, stk. 2 anførte beløb, overføres det manglende beløb fra den Fri Egenkapital til Egenkapitalen for Garantiordningen, således at der til stadighed er dækning for de forpligtelser, der fremgår af Vedtægter for Danske Kloakmestres Garantiordning. Overførsel fra Fri Egenkapital til Egenkapitalen for Garantiordnin-gen skal senest ske ved regnskabsårets afslutning.

§ 11 – Garantiordning

Foreningens Garantiordning dækker tab, som kunder er blevet påført ved mangelfuldt udført arbejde af en af foreningens medlemmer, der driver kloakmestervirksomhed.

Ordningen finansieres over kontingentet, hvis størrelse bl.a. fastsættes på baggrund af de for Garantiordningen budgetterede udgifter. Virksomheder med mere end ét medlemskab under samme CVR-nr. betaler alene til Garantiordningen for ét medlemskab. Garantiordningens grundkapital skal ved regnskabsårets afslutning udgøre 1.500.000 kr.

Garantiordningen er obligatorisk for alle medlemmer, der driver autoriseret kloakmestervirksom­hed. Men medlemmer, som gentagne gange konstateres at have udført dårligt eller mangelfuldt arbejde, som medfører udbetaling fra garantiordningen, kan ekskluderes af Danske Kloakmestre.

Spørgsmål vedrørende Garantiordningen afgøres suverænt af de virksomheder, der i medfør af ovenstående er omfattet af garantiordningen.

§ 12 – Regnskab og hæftelse

Stk. 1 Regnskabsåret er kalenderåret.

Foreningens daglige regnskab varetages af bestyrelsen/ekstern administrator.

Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor.

Stk. 2 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Medlemmerne hæfter ikke for foreningens gæld.

§ 13 – Ændring af love

Ændring af disse love kan kun ske på en generalforsamling, når 2/3 af de fremmødte stemmer for forslaget.

§ 14 – Foreningens opløsning

Stk. 1 I tilfælde af foreningens opløsning skal beslutning om fordeling af foreningens midler, efter at alle gældsposter er betalt, træffes af generalforsamlingen.

Stk. 2 Foreningen kan kun opløses, såfremt 3/5 af medlemmerne er til stede og skriftligt stemmer for forslaget.

Stk. 3 Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig i det i stk. 2 nævnte tilfælde, men der for forslaget er flertal af de afgivne stemmer, indkaldes til ny generalforsamling, der er beslut-ningsdygtig med det fremmødte antal medlemmer.

Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen fredag den1. marts 2024.

Hent vedtægter som PDF her