AFLØBSSYSTEMER I PRIVATE BOLIGER

Der er mange regler, der skal overholdes, når der bygges nyt, bygges om eller bygges til.

Når du skal bygge nyt hus, bygge om eller til, er der mange ting, du skal forholde dig til

Reglerne for byggeri er reguleret i byggeloven og nærmere beskrevet i bygningsreglementet. Reglerne gælder uanset om det er nybyggeri, om- og tilbygning eller andre ændringer som fx ændret anvendelse eller nedrivning.

Bygningers afløb for spildevand, regnvand og drænvand hører også under bygningsreglementet, og skal projekteres og udføres, så der ikke opstår risiko for:

  • Brand- og eksplosionsfare
  • Personers sundhed eller komfortmæssige gener
  • Skader på installationer og bygningsdele
  • Forurening af jord og grundvand eller drikkevandsledninger ved uhensigtsmæssig utæthed eller sammenkobling

Inden der udføres byggearbejde med afløbsinstallationer, er det nødvendigt at foretage nødvendige forundersøgelser af grunden for at sikre, at alle byggeregler kan overholdes, og at afløbsinstallationerne kan udføres, så rotter hindres adgang til grund og bygninger, samt at kloakvand ikke trænger ind i bygninger.

Der skal derefter udføres tegninger, der viser placering og indretning af alle afløbsinstallationer, som skal indsendes til kommunen i forbindelse med ansøgning om byggetilladelse.

For at opfylde alle disse komplicerede regler kan det anbefales, at du kontakter en autoriseret kloakmester til at stå for nødvendige forundersøgelser og til at hjælpe med at udarbejde tegninger og udfylde øvrig dokumentation, der skal indsendes til kommunen når man søger byggetilladelse.

 

Medlemmer af Danske Kloakmestre er tilsluttet Danske Kloakmestres kloakgarantiordning  
Find din lokale kloakmester med KLOAKGARANTI her.

 

Udførelse af kloak arbejde inden for skel kræver autorisation som kloakmester

Reglerne for, hvem der må udføre el-, vvs- og kloakinstallationer, er reguleret i autorisationsloven, og i denne lov er det bestemt, at stort set alt kloak arbejde på grunden inden for skel skal udføres af en virksomhed med autorisation som kloakmester.

Det kræver autorisation som kloakmester at udføre følgende afløbsarbejde:

  • Afløbsinstallationer fra bygninger til afledning af spildevand til offentlig kloak, nedsivning eller udledning
  • Regnvandsinstallationer der afledes til offentlig kloak eller udledes til vandløb og dræn
  • Drænvand der afledes til offentlig kloak, nedsivning eller udledning

Regnvandsinstallationer fra enfamiliehuse med dertil hørende udhuse, der nedsives i faskine på egen grund, er således det eneste afløbsarbejde, der må udføres uden autorisation som kloakmester.

Der gøres dog opmærksom på , at det kræver stor faglig viden at projektere, dimensionere og udføre regnvandsafløb til faskine på en måde, så faskinen placeres korrekt i forhold til bygninger og skel samt fungerer på en måde, så vandet ikke løber over og skader bygninger eller løber ind på naboens grund.

Der skal derudover søges om tilladelse ved kommunen inden regnvand føres til faskine på grunden. Sammen med ansøgningen skal der indsendes beregninger for, at faskinen er dimensioneret og placeret korrekt. 

Det kræver derfor stor viden at projektere og udføre faskiner, og det kan derfor anbefales, at kontakte en autoriseret kloakmester, når regnvand ønskes afledt til faskine.

Sådan klimasikrer du din bolig  - Få et klimatjek

Klimaforandringerne med skybrud forårsager hvert år mange og store vandskader hos landets boligejere. De store skader skyldes ofte at kloakinstallationerne gamle og utætte, og at de ikke er sikret mod opstigende kloakvand fra hovedkloaksystemet. 

Skaderne er dyre for både boligejere, samfund og forsikringsselskaber. Flere forsikringsselskaber er derfor også begyndt at forlange, at boligejere gør noget for at sikre deres bolig, enten for at kunne tegne en forsikring eller for at opretholde en forsikring efter en vandskade.

En stor del af de mange hus- og kælderoversvømmelser kunne være undgået med et forebyggende tjek af dine afløbsinstallationer og en efterfølgende klimasikring af boligens afløbsinstallationer. 

Danske Kloakmestres medlemmer er uddannet til at gennemføre klimatjek af din bolig og efterfølgende give tilbud på at udføre nødvendig klimasikring af boligen, så boligen er beskyttet mod indtrængende vand, næste gang der kommer et skybrud.

Hvis du skal købe hus, hvordan undgår du så at ”købe katten i sækken” ift. afløbsinstallationer

Ved hushandel i Danmark er der regler for, at der skal udarbejdes en energimærkning af boligen og en tilstandsrapport samt en elinstallationsrapport. Alle disse undersøgelser gennemføres for at oplyse huskøberne om bygningens tilstand og energiforbrug inden de køber huset.  Undersøgelserne er fornuftige og en god sikkerhed for huskøberne. MEN DER MANGLER NOGET:  Afløbsinstallationerne bliver ikke undersøgt, hvilket gør, at huskøberen ofte køber ”katten i sækken”, da de fleste afløbsinstallationer ikke er synlige, og derfor ikke undersøges før køb.

Danske Kloakmestres medlemmer er uddannet til at udføre et kloak- og klimatjek af boligen, hvor boligen gennemgås efter en tjekliste hvor kloaksystemets tilstand undersøges. Det undersøges også, om boligen er tilstrækkeligt beskyttet mod rotter, samt at boligen er sikret mod opstigende kloakvand ved skybrud.

Danske Kloakmestre anbefaler huskøbere at få foretaget kloak- og klimatjek af en autoriseret kloakmester, inden der skrives under på købsdokumenter.

Håndtering af regnvand på grunden ved afledning til faskine

En faskine er en plastkassette der graves ned i jorden som via afløbsrør modtager regnvand fra tagarealer og befæstede arealer.

Regnvandet opsamles i faskinen, hvorefter det langsom siver ud i jorden og videre ned i undergrunden.

Der er efterhånden mange kommuner, der i forbindelse med udstykning ikke tillader at regnvand afledes til det offentlige kloaksystem men i stedet håndteres og nedsives på egen grund i eksempelvis faskiner.

Inden man etablerer faskine, skal der søges en nedsivningstilladelse hos kommunen. I den forbindelse skal det undersøges, hvor effektivt regnvand kan nedsives på grunden. Hvis jorden er sandet, er der en god nedsivningsevne. Hvis jorden omvendt er leret, er nedsivningsevnen ringere.

Der skal foretages en test af jordens nedsivningsevne, og resultatet af testen skal omregnes til, hvor stort hulrum faskinen skal have for at håndtere det regnvand, der skal tilføres.

Der er også regler for, hvordan arbejdet skal udføres, så regnvandet ledes gennemledninger med tilstrækkeligt fald og passerer sandfang, inden det ledes videre til faskine.

Hverken de nødvendige forundersøgelser eller selve udførelsen af arbejdet er helt enkelt, og det anbefales derfor at kontakte en autoriseret kloakmester inden der skal etableres af faskiner.

Dræning af bygninger, fx ved etablering af omfangsdræn

Hvis du har fugt- eller svampeskader eller indtrængende vand i din kælder kan et omfangsdræn være en god løsning til at beskytte bygningen mod fugt og vandindtrængen.
Et omfangsdræn lægges udvendigt i korrekt dybde langs bygningens sokkel. Omfangsdrænet modtager og opsamler det tilstrømmende vand, som derefter via afløbsrør ledes til en sandfangs brønd, hvorefter det ledes eller pumpes til kloaksystemet.

Hvis du vil øge komforten i kælderen eller ønsker at spare energi til opvarmning, kan det være en god ide at isolere kældervæggen udvendigt, når omfangsdrænet er etableret.
Kældervæggen tætnes og isoleres udvendig med et trykfast isoleringsmateriale, som udføres på en måde, der leder tilstrømmende vand ned til omfangsdrænet.

Danske Kloakmestre står klar til at udarbejde et konkret løsningsforslag og et tilbud baseret på de individuelle forhold, der altid gør sig gældende for den enkelte bolig.

Danske Kloakmestre er din sikkerhed for en gennemført løsning med KLOAKGARANTI.