Vedtægter for Danske Kloakmestres Garantiordning

 • § 1 – Formål

  Danske Kloakmestres Garantiordning har til formål at sikre private forbrugere mod eventuelle tab som følge af mangelfuldt arbejde udført af et medlem af Danske Kloakmestre på kundens ejendom.
   
 • § 2 – Dækning under garantien

  Stk. 1 Private forbrugere, der konstaterer, at arbejdet som beskrevet i § 1 er behæftet med mangler, skal forinden kravet anmeldes over for Danske Kloakmestres Garantiordning reklamere over for den kloakmester, der har udført arbejdet. Erhvervsdrivende, foreninger og lignende er ikke omfattet af Garantiordningen, der alene henvender sig til private forbrugere.

  Stk. 2 Såfremt den udførende kloakmester, der har ansvaret for de pågældende fejl og mangler, ikke foretager afhjælpning, skal forbrugeren søge sit krav mod den pågældende fastslået ved retlig afgørelse i form af kendelse fra godkendt ankenævn, dom eller voldgift, forinden anmeldelse over for garantiordningen kan ske.

  Stk. 3 Efterlever den udførende kloakmester ikke den retlige afgørelse eller indgået forlig, kan forbrugeren indbringe sagen for Danske Kloakmestres Garantiordning.

  I det omfang en part, efter kendelse ved ankenævn er afsagt, indbringer sagen for de almindelige domstole eller voldgift, afventes en sådan afgørelse, forinden Garantiordningen påbegynder sagsbehandlingen. § 3
   
 • § 3 – Hvad omfattes?

  Stk. 1 Garantiordningen dækker forbrugerens tab som følge af fejl og mangler ved kloakentreprisen, som er udført af en autoriseret kloakmester eller af hans ansatte, idet kloakmesteren på tidspunktet for indgåelse af aftale om arbejdets udførelse var medlem af Danske Kloakmestre. Arbejdet skal være udført på ejendomme beliggende i Danmark, eksklusive Færøerne og Grønland.

  Stk. 2 Garantitilsagn dækker ikke de tilfælde, hvor den udførende kloakmester har arbejdet som underentreprenør for en hoved- eller totalentreprenør, der har indgået aftale med forbrugeren.

  Stk. 3 Garantiordningen dækker dokumenteret tab som følge af mangelfuldt udført arbejde. Garantiordningen dækker ikke, hvis det mangelfulde arbejde er udført som sort arbejde. Forbrugeren skal på forlangende fremvise udspecificeret tilbud/aftaleseddel eller udspecificeret faktura samt kvittering for betaling af det udførte arbejde.

  Stk. 4 Garantiordningens dækning begrænses beløbsmæssigt i den enkelte sag til 50.000 kr. inkl. moms. Skader, der opstår som følge af brist eller svigt af rør eller andre materialer som følge af fejl ved disses produktion, er ikke omfattet af garantien. Tab som følge af den udførendes forpligtende garantitilsagn eller indirekte tab samt følgeskader er ligeledes undtaget for dækning.

  Stk. 5 Den årlige dækningssum for Danske Kloakmestres Garantiordning udgør maksimalt 500.000 kr. inkl. moms. Dette beløb udgør summen af anmeldelser over for Danske Kloakmestres Garantiordning i et kalenderår. Danske Kloakmestres bestyrelse kan under ganske særlige omstændigheder beslutte at forhøje den maksimale dækningssum. Hvis det ved indgivelse af en anmeldelse må antages, at den årlige maksimale dækningssum (inkl. eventuelt forhøjelsesbeløb) vil blive overskredet, fordeles den resterende del forholdsmæssigt mellem de anmodninger, der er modtaget i det pågældende kalenderår, og som endnu ikke har modtaget bekræftelse på, at kravet dækkes fuldt ud af Garantiordningen, jf. stk. 3.
   
 • § 4 – Hvorledes fungerer ordningen?

  Stk. 1 Anmeldelser af krav i henhold til Garantiordningen skal ske til Danske Kloakmestres Garantiordnings sekretariat, der foretager sagsregistrering og opfordrer anmelderen til at foretage behørig dokumentation, bl.a. i form af fremlæggelse af kendelse, dom eller andet retsgrund- lag. Danske Kloakmestres Garantiordning kan kontakte den udførende kloakmester for dennes eventuelle kommentarer. Såfremt den aftalte entreprisesum ikke fuldt ud er betalt, vil det manglende beløb blive fradraget tilsvarende i eventuelle udbetalinger fra Danske Kloakmestres Garantiordning.

  Stk. 2 Det er en betingelse for dækning under Danske Kloakmestres Garantiordning, at krav anmeldes inden for 6 måneder fra udløbet af den frist for efterlevelse, der er fastsat i kendelse eller dom. Er medlemmet gået konkurs og derfor ikke har mulighed for at efterleve ankenævnets afgørelse, og ankenævnet derfor ikke har afsat en frist for medlemmets efterlevelse af kendelsen, regnes fristen for anmeldelse af forbrugerens krav mod Danske Kloakmestres Garantiordning fra tidspunktet for ankenævnets kendelse.

  Stk. 3 Når sagen er behandlet og godkendt som dækningsberettiget, meddeles der den pågældende forbruger tilsagn om dækning, idet udbetaling sker til det medlem, der har udført afhjælpningsarbejdet. Tilsagnet fra Danske Kloakmestres Garantiordning er gældende i 6 måneder fra det tidspunkt, hvor tilsagnet er givet.

  Stk. 4 Danske Kloakmestres Garantiordning kan på forbrugerens skriftlige anmodning give tilsagn om forlængelse af fristen på de 6 måneder givet i § 4, stk. 3. Har forbrugerne ikke benyttet tilsagnet senest 3 år efter oprindeligt afgivne tilsagn, bortfalder tilsagnet.

  Stk. 5 Såfremt kendelse eller dom ikke foreligger – f.eks. som følge af den udførende kloakmesters konkurs, død eller virksomhedsophør – kan Danske Kloakmestres Garantiordning lade en sagkyndig foretage en besigtigelse af det udførte arbejde med henblik på at fastslå manglernes omfang, afhjælpningsmetode og udgifterne hertil. Forudsat arbejdet er afleveret inden for de seneste 10 år, kan Danske Kloakmestres Garantiordning give forbrugeren tilsagn om dækning i sådanne tilfælde.

  Stk. 6 Danske Kloakmestres Garantiordning indtræder efter udbetaling i enhver henseende i forbrugernes krav mod medlemmet, der oprindeligt blev antaget til at udføre arbejdet. Indtræden sker i det omfang, Danske Kloakmestres Garantordning har udbetalt dækning.

   
 • § 5 – Markedsføring

  Medlemmer af Danske Kloakmestre samt foreningen Danske Kloakmestre er eneberettiget til at anvende Danske Kloakmestres Garantiordning i markedsføringsøjemed.
  Det er ulovligt for andre at reklamere med at være omfattet af Danske Kloakmestres Garantiordning, og sådanne tilfælde vil blive politianmeldt.
   
 • § 6 – Ikrafttræden

  Nærværende ordning træder i kraft pr. 17. marts 2019, fra hvilket tidspunkt disse vedtægter er gældende for arbejder, om hvis udførelse aftale er indgået den 17. marts 2019 og senere.

 

Vedtaget på generalforsamlingen den 16. marts 2019.

 

Du kan downloade de gældende vedtægter for Garantiordningen herunder:

Kloakgarantiens vedtægter gældende fra den 17. marts 2019

Tidligere vedtægter

Kloakgarantiens vedtægter
gældende i perioden den 14. marts 2015 til den 16. marts 2019

Kloakgarantiens vedtægter
gældende i perioden den 1. april 2012 til den 13. marts 2015

Kloakgarantiens vedtægter
gældende i perioden den 1. april 2010 til den 31. marts 2012